I dag, den 25 maj, träffas presidierna i de nordiska och baltiska advokatsamfunden för överläggningar hos Sveriges advokatsamfund i Stockholm. I mötet deltar presidierna i advokatsamfunden i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Deltagarna i det nordisk-baltiska presidiemötet samlade vid Advokatsamfundets kansli.
Deltagarna i det nordisk-baltiska presidiemötet samlade vid Advokatsamfundets kansli.

Dagens program inleddes med att deltagarna gick igenom rapporter om utvecklingen av advokatväsendet och om rättsutvecklingen i de olika länderna. Den fortsatta dagen ägnas åt diskussioner bland annat om följande ämnen.

  • Gryningsräder och straffprocessuella tvångsmedel på advokatkontor
  • Försvarare mot åklagare – risk för oönskad polarisering?
  • Att försvara extremistiska massmördare – hur upprätthåller man sin professionella roll mot klienten, rätten och medierna?
  • Advokatkårens specialisering
  • Advokatsamfunden – demokrati, engagemang och insyn