Skyddet för den som riskerar att bli gift mot sin vilja ska stärkas. Det gäller bland annat barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det föreslår justitierådet Göran Lambertz i en utredning som presenterades den 24 maj.

Göran Lambertz har som särskild utredare haft i uppdrag att öka kunskapen om tvångsäktenskap och barnäktenskap. Han har också haft i uppdrag att föreslå lagstiftning och andra åtgärder för att stärka skyddet mot sådana äktenskap.

Utredningen uppskattar att minst 250–300 personer i Sverige upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja under 2011. Under året hölls minst 16 personer kvar i utlandet för att giftas bort.

Utredningen innehåller ett antal förslag om hur man kan stärka skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra äktenskap mot någons vilja.

Bland annat föreslår utredningen följande.

  • Underåriga ska inte längre kunna söka dispens för att gifta sig.
  • Barnäktenskap kriminaliseras. Det är den som förmår ett barn att gifta sig, eller som initierar eller anordnar ett barnäktenskap, som ska straffas. Kriminaliseringen gäller också ”informella äktenskap ” som inte är juridiskt giltiga.
  • En särskild straffbestämmelse om tvångsäktenskap införs. Även den ska gälla också för de informella äktenskapen.
  • Ett nationellt ”kompetensteam” inrättas. Teamet ska leda, samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det placeras hos Länsstyrelsen i Östergötland.
  • Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra ett projekt för tillsyn över tvångsäktenskap och barnäktenskap hos kommunernas socialtjänster.
  • Kraven höjs på trossamfund som vill ha vigselrätt och på personer som vill bli förordnade till vigselförrättare inom trossamfund. För vigseltillstånd ska det krävas att trossamfunden och vigselförrättarna inte genomför ”tvångsvigslar” eller ”barnvigslar”.
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska föra en dialog med trossamfunden och vigselförrättarna om barnäktenskap och äktenskap mot den egna viljan.
  • En rekommenderad metod för familjearbete i akuta situationer ska utarbetas.

Utredningen har övervägt vissa andra förändringar, bland annat om reglerna om erkännande av utländska äktenskap bör skärpas. Men utredningen föreslår inte någon förändring av de reglerna.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35)