Polisorganisationskommittén har lämnat sitt betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) till justitieministern.

I utredningen föreslår Polisorganisationskommittén:

  • Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet – Polismyndigheten
  • Polismyndigheten ska vara geografiskt indelad i polisregioner
  • Medborgerlig insyn och demokratisk kontroll säkerställs genom Polismyndighetens insynsråd och ett regionpolisråd i varje polisregion
  • Polismyndigheten får en uttalad skyldighet att samverka med kommunerna för att minska brottsligheten och öka människors trygghet i lokalsamhället
  • Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet.

Kommittén anser att ett fristående tillsynsorgan bör inrättas för tillsyn över verksamheterna vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Polisorganisationskommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Säkerhetspolisen föreslås bli en fristående myndighet inom polisväsendet. Nu är Säkerhetspolisen formellt en del av Rikspolisstyrelsen, men fungerar i praktiken som en egen myndighet. Den nya polismyndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ledas av en rikspolischef som utses av regeringen. Polismyndigheten ska ansvara för all polisverksamhet i landet med undantag för den polisverksamhet som Säkerhetspolisen ska ansvara för. Medborgerlig insyn och demokratisk kontroll säkerställs genom Polismyndighetens insynsråd. Polismyndigheten ska indelas i polisregioner. De ska ledas av regionpolismästare. I varje polisregion ska det finnas ett regionpolisråd som ska utöva insyn i verksamheten och bistå regionpolismästaren med råd.

Vid Polismyndigheten ska en nationell operativ avdelning leda och samordna viss operativ verksamhet. Statens kriminaltekniska laboratorium ska vara en del av myndigheten och ha ett huvudansvar för den forensiska processen från brottsplats till laboratorium. Verksamheten med särskilda utredningar som rör anmälningar mot polisanställda ska ingå i Polismyndigheten som en egen avdelning. Verksamheten föreslås få en särställning bland annat genom att dess chef anställs av regeringen, verksamheten får en egen anslagspost samt att insynsrådet och regionpolisråden särskilt ska följa denna verksamhet.

Polismyndigheten ska ges ett uttalat ansvar att samverka med kommunerna för att minska brottsligheten och öka människors trygghet i lokalsamhället. Kommunerna tillförsäkras därmed möjlighet till delaktighet i verksamheten.

Det bör finnas en för allmänheten lätt tillgänglig kontaktpunkt vid Polismyndigheten nationellt och i varje polisregion där enskilda personer på ett enkelt sätt kan framföra både positiva och negativa synpunkter som rör polisverksamheten.

Kommittén bedömer att ett fristående granskningsorgan för tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhet bör inrättas. Ett fullständigt förslag för ett sådant granskningsorgan lämnas av kommittén i ett senare betänkande (dir. 2012:13).

Arbetet ska inriktas på att den nya organisationen ska införas den 1 januari 2015.

En sammanhållen svensk polis SOU 2012:13