Regeringen har beslutat kommittédirektiv Skärpningar i vapenlagstiftningen. En särskild utredare ska ges i uppdrag att bland annat föreslå hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn ska få genomslag.

Tillgång till skjutvapen är ofta en förutsättning för att grova brott ska komma till stånd och kan även orsaka att en uppkommen våldssituation får betydligt svårare följder än den annars skulle ha fått. Det finns indikationer på att våldsbenägna kriminella personer använder skjutvapen i högre utsträckning än tidigare. Det är en oroväckande utveckling som regeringen tar på största allvar.

Mot den bakgrunden ska utredaren analysera ett antal frågor om skjutvapen och föreslå de förändringar som bedöms nödvändiga. Utredaren ska bland annat ta ställning till hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn på vapenbrottsligheten ska få genomslag. Ökade möjligheter att göra nyanserade bedömningar av grova vapenbrott är också av stor vikt. Utredaren ska också bland annat analysera förutsättningarna för tillstånd att inneha hel- och halvautomatiska vapen och om det bör införas regler om vapenmagasin.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 31 januari 2013.