Organisationen The World Justice Project har presenterat rapporten Rule of Law Index 2012.

Rule of Law Index är ett verktyg för att utvärdera hur världens länder följer rättsstatliga principer – rule of law – i praktiken. Indexet baseras på en utvärdering av länderna utifrån åtta rättssäkerhetsdimensioner:

  1. Begränsad regeringsmakt
  2. Frånvaro av korruption
  3. Ordning och säkerhet
  4. Grundläggande rättigheter
  5. Öppenhet i styrelseskicket
  6. Genomförande av regler
  7. Civil rättskipning
  8. Straffrättskipning

De åtta dimensionerna delas i sin tur upp på 48 faktorer. Utvärderingen har gjorts utifrån intervjuer med 97 000 personer från allmänheten och med över 2 500 experter i 97 länder. Bland experterna finns Sveriges advokatsamfunds ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn.

Sverige kommer på första plats i fyra av de åtta rättssäkerhetsdimensionerna – frånvaro av korruption, grundläggande rättigheter, öppet styrelseskick och genomförande av regler. Sverige kommer också bland de tio främsta länderna i alla åtta dimensionerna. Enligt rapporten är Sveriges myndigheter och domstolar bland de mest effektiva och transparenta i världen. Sverige anses i allmänhet respektera grundläggande rättigheter. Lägst poäng får Sverige på området civil rättskipning, främst beroende på upplevda dröjsmål i domstolsprocesser.

The World Justice Project är en ideell organisation som grundades på initiativ av bland annat det amerikanska advokatsamfundet, American Bar Association, 2006.

Rapporten Rule of Law Index 2012

Karta som visualiserar Rule of Law Index för världens länder