Polisorganisationskommittén har i dag överlämnat betänkandet En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén har i dag också överlämnat betänkandet En sammanhållen svensk polis – Följdändringar i författningar (SOU 2012:78).

Kommittén lämnade i mars 2012 ett förslag om en ny polisorganisation för den öppna polisen (SOU 2012:13). Det förslaget gör det inte möjligt att behålla Säkerhetspolisen som en del av Rikspolisstyrelsen, eftersom Rikspolisstyrelsen inte längre ska finnas kvar i den nya organisationen. Kommittén föreslog bland annat därför att Säkerhetspolisen ska ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet.

Kommittén har i nu aktuellt betänkande analyserat vilka konsekvenser en ombildning får och i vilken organisatorisk form Säkerhetspolisen ska verka i den nya polisorganisationen.

Ombildningen av Säkerhetspolisen till en fristående myndighet inom polisväsendet får, enligt kommitténs mening, flera positiva effekter. Ansvarsförhållanden, regelverk samt beslutsmandat blir tydligare för Säkerhetspolisen. Verksamheten vid Säkerhetspolisen blir direkt underställd regeringen. Säkerhetspolischefen kan på ett tydligare sätt utkrävas ansvar för verksamheten och lednings- och ansvarsförhållanden klargörs. Förslag om ett tydligare regelverk ger bättre förutsättningar för den interna styrningen av verksamheten.

Kommittén föreslår bland annat att

  • Säkerhetspolisen ska vara en enrådighetsmyndighet.
  • Säkerhetspolisen ska ledas av en myndighetschef. 
  • Säkerhetspolisen själv ska besluta sin organisation.
  • Det ska finnas en personalansvarsnämnd vid Säkerhetspolisen.
  • Det ska skapas ett insynsråd vid Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisens arbete innefattar integritetskänslig verksamhet där det är särskilt betydelsefullt med god medborgerlig insyn och demokratiskt inflytande.

Kommittén betonar särskilt att Säkerhetspolisen även fortsatt måste ha en god samverkan och ett väl fungerande samarbete med den övriga polisen och med andra nationella myndigheter. Dessutom måste det, liksom idag, finnas en fungerande samverkan med andra länder och med utländska myndigheter.

Kommittén har inte haft i uppgift att överväga om Säkerhetspolisens uppdrag och arbetsuppgifter behöver förändras.

Säkerhetspolisen bör själv leda arbetet med att förbereda och genomföra ombildningen. Det är viktigt att Säkerhetspolisen har en god kontakt med genomförandeorganisationen för Polismyndigheten. Tiden för ombildningen av Säkerhetspolisen bör sammanfalla med att den övriga polisen övergår i en ny struktur.

En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77)

En sammanhållen svensk polis – Följdändringar i författningar (SOU 2012:78)