Under senare tid har frågor som berör advokatverksamhet och insiderinformation kommit att aktualiseras. En arbetsgrupp under ledning av chefsjuristen Maria Billing har därför på generalsekreterarens uppdrag arbetat fram en vägledning avseende frågor som berör advokatens hantering av insiderinformation. 

Vägledningen tar upp olika frågor som berör hantering av insiderinformation. Till vägledningen finns också en checklista avseende rutiner för hantering av insiderinformation jämte exempel på hur regler avseende handel med finansiella instrument och hantering av insiderinformation kan se ut på en advokatbyrå. 

Förslaget har behandlats av styrelsen, som har fastställt vägledningen. 

Till vägledningen.