Inom EU har en förordning antagits som reglerar frågor om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. Syftet är att skapa ett internationellt instrument för att hantera de allt vanligare situationer där en person som avlider har anknytning till flera länder. Mellan de nordiska länderna har en överenskommelse också träffats om ändring av den nordiska arvskonventionen.

En särskild utredare ges nu i uppdrag att analysera vilka ändringar i svensk författning som är påkallade mot bakgrund av de båda instrumenten. Till utredare har f.d. generaldirektör Anders Eriksson utsetts.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014.

Till kommittédirektiven.