Dagens system för lämplighetsprövning av jurister som tar uppdrag som offentliga biträden i migrationsärenden har stora brister. Det konstaterar Statskontoret i en rapport.

Statskontoret har på regeringens uppdrag granskat hur offentliga biträden utses. I sin slutrapport pekar utredarna på flera problem. Bland annat granskar Migrationsverket inte tillräckligt att de jurister som anmäler sig som offentliga biträden faktiskt är lämpliga för uppdraget. Lämplighetsprövningen skiljer sig också åt mellan olika platser i landet. I praktiken har dessutom assistenter på Migrationsverket kommit att fatta många beslut om förordnanden av offentliga biträden, trots att dessa beslut enligt Migrationsverkets riktlinjer ska fattas av teamledare eller i vissa fall handläggare.

För att förbättra lämplighetsbedömning av offentliga biträden och göra den mer enhetlig föreslår Statskontoret att lämplighetsbedömningen tas över av Rättshjälpsmyndigheten.  Enligt förslaget ska Rättshjälpsmyndigheten begära in betyg och intyg från de personer som anmäler sig som offentliga biträden. Granskningen ska inte omfatta advokater eller biträdande jurister vid advokatbyråer, eftersom deras utbildning redan är styrkt och de står under Advokatsamfundets tillsyn.

Enligt Statskontorets förslag ska det slutgiltiga ansvaret för att utse offentliga biträden även i fortsättningen ligga hos Migrationsverket, som också blir skyldigt att göra en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall.

Läs Statskontorets rapport.