Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skrivit till lagmännen i Sveriges alla 48 tingsrätter och påtalat att misstänkta för brott och deras försvarare alltid har rätt att få en utskrift av förundersökningen. Den rätten är tydligt uttryckt i rättegångsbalken.

Tidigare i år har myndigheterna inom rättsväsendet på central nivå kommit överens om hur utskrifter av förundersökningsprotokoll till försvarare ska hanteras – se Domstolsverkets skrivelse om överenskommelsen. Domstolsverket har rekommenderat de allmänna domstolarna att träffa lokala överenskommelser med polis, åklagare och ombud om hur hanteringen ska gå till.

Advokatsamfundet har fått veta att det har förekommit att rättsväsendets myndigheter på lokal nivå har kommit överens om hanteringar som inte stämmer med den centrala överenskommelsen. Det har lett till att att försvarare har fått förundersökningsprotokoll bara med e-post och inte i utskrift.

I Anne Rambergs skrivelse till tingsrätterna påtalar Advokatsamfundet att försvararen alltid har rätt till ett exemplar av förundersökningen på papper, och att avsteg från det kräver godkännande inte bara från polis och åklagare, utan också från ombuden.

Advokatsamfundet påtalar också att det kan ifrågasättas om det är möjligt enligt lag att skicka förundersökningsprotokoll i elektronisk form till försvarare, enligt vad samfundet har uppmärksammat tidigare. I brevet till tingsrätterna har Advokatsamfundet hänvisat till sin skrivelse till Justitiedepartementet från september, där samfundet begär att regeringen ska utfärda föreskrifter som gör det möjligt att lämna ut förundersökningsprotokoll till försvarare elektroniskt.

Anne Rambergs skrivelse till tingsrätternas lagmän