Justitieombudsmannen Lars Lindström upptäckte vid en inspektion av Uddevalla tingsrätt att polisen i ett ärende bedrivit hemlig teleavlyssning i över ett år utan att det väckts åtal. Det saknas dock helt dokumentation av hur tingsrätten prövat avlyssningen. I sin rapport skriver JO bland annat: "Det är rimligt att anta att rätten under denna tid tog upp frågan om åtgärden verkligen var av synnerlig vikt för utredningen eftersom avlyssningen pågick så länge utan att tillräckliga skäl för åtal framkom. Detta, liksom tingsrättens överväganden i frågan, borde ha dokumenterats."

JO kritiserar också tingsrättens bristfälliga dokumentation i andra avlyssningsärenden. "I min granskning noterade jag exempel på ärenden där det angavs vad polisen misstänkte men inte vad polisen grundade sina misstankar på" skriver JO, som fortsätter med att "understryka vikten av att muntlig information som lämnas vid förhandlingen också dokumenteras i rättens protokoll."

Läs JO:s yttrande efter inspektionen i Uddevalla