Frågan om FN:s barnkonvention borde inkorporeras i svensk lag är omdiskuterad.

Nu föreslår regeringen en utredning som ska kartlägga tillämpningen av barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Utredaren ska

  • identifiera områden som är särskilt angelägna för kartläggningen
  • kartlägga hur barnets rättigheter tolkas och beaktas i den praktiska tillämpningen av lagstiftningen inom de områdena
  • beskriva eventuella brister i hur barnets rättigheter tolkas och beaktas
  • analysera orsakerna till bristerna och lämna förslag till hur lagstiftningen kan kompletteras och förtydligas för att förstärka barnets rättigheter
  • analysera erfarenheter i andra länder, både hos länder som har och som inte har inkorporerat barnkonventionen
  • analysera skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och de länder som har barnkonventionen inkorporerad i lagen
  • analysera vilka fördelar och nackdelar det skulle kunna medföra att inkorpora barnkonventionen, och de tilläggsprotokoll till barnkonventionen som har Sverige tillträtt, i svensk rätt