Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokater bör få ta del av elektroniska handlingar

Hemställan till Justitiedepartementet.

Åklagare har numera möjlighet att enbart lämna in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll på elektronisk väg. En bestämmelse i polisdatalagen hindrar dock att dokumenten lämnas ut på samma sätt, alltså som filer, till den tilltalades försvarare. Den här obalansen kan, enligt Advokatsamfundet, hindra att den misstänkte får en rättvis rättegång.

I en skrivelse till Justitiedepartementet hemställer nu Advokatsamfundet om en ändring av polisdataförordningen för att undanröja den obalans som uppstått. Regeringen har nämligen möjlighet att i föreskrift meddela undantag från bestämmelserna i polisdatalagen. I skrivelsen hänvisar Advokatsamfundet bland annat till ett yttrande från Datainspektionen, som pekar på att lagstiftningen idag hindrar ett utlämnande av elektroniska handlingar.

Läs Advokatsamfundets skrivelse.