EU-domstolen har i en dom den 26 februari uttalat sig om frågan om det är tillåtet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna att både döma en person för skattebrott och att påföra personen administrativt skattetillägg. Detta kan vara tillåtet enligt EU-stadgan, finner domstolen, förutsatt att skattetillägget inte har straffrättslig karaktär.

Det är den nationella domstolen som ska bedöma om skattetillägget har straffrättslig karaktär. Bedömningen ska göras utifrån de tre så kallade Engel-kriterierna:

  1. Den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt.
  2. Överträdelsens art.
  3. Arten av och strängheten i den sanktion som den berörde kan åläggas.

Bakgrunden till ärendet i EU-domstolen är ett svenskt mål där en person ansett sig felaktigt behandlad eftersom man inte ska kunna straffas två gånger för samma brott. Nu är det Haparanda tingsrätt som utifrån kriterierna ska avgöra om det svenska skattetillägget har straffrättslig karaktär enligt unionsrätten. Om det har straffrättslig karaktär, blir EU-stadgans förbud mot dubbel lagföring och dubbelbestraffning aktuellt.

EU-domstolen underkänner också Högsta domstolens krav på klart stöd i EU-stadgans lydelse eller i rättspraxis för att en svensk domstol ska åsidosätta nationella bestämmelser som strider mot rättigheterna i EU-stadgan. Unionsrätten hindrar en sådan domstolspraxis, enligt EU-domstolen.

Läs EU-domstolens dom