Regeringen fortsätter sitt arbete för att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten och den 21 februari beslutade man att tillsätta en utredning som ska undersöka möjligheten att skärpa straffrätten.

Utredaren Petter Asp, professor i straffrätt, ska bland annat se över om försök, förberedelse och stämpling till fler brott som är vanliga inom organiserad brottslighet bör kriminaliseras. Han ska också ta ställning till om straffskalan för förberedelse och stämpling bör skärpas.

Likaså när det gäller om straffansvaret för underlåtenhet att avslöja respektive hindra brott bör skärpas för de personer som har ankrytning till den organiserade brottsliga verksamhet där brottet har begåtts.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2014.

Dir.2013:19 Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet