Skyddet kan behöva stärkas för så kallade ”whistleblower” eller ”visselblåsare”, det vill säga de som slår larm om olika missförhållanden, oegentligheter eller brott på en arbetsplats, anser regeringen. Det finns i svensk rätt ingen särskild skyddsreglering för dessa och därmed inte heller någon enhetlig rättslig definition av begreppet.

En särskild utredare ska se över skyddet, dels för en eventuell förstärkning, dels för att ett tydligare regelverk ska skapas.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2014.

Läs Anne Rambergs blogg om "whistleblowers"

Direktivet