Pernilla Leviner är verksam som gästforskare vid Stockholms barnrättscentrum och gästlektor vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Under det senaste dryga året (januari 2012 – mars 2013) har Pernilla vistats som post-doc-forskare vid Monash University i Melbourne, Australien där hon bedrivit forskning inom området för offentlig rätt och barnrätt med särskilt fokus på domstolars roll och funktion i barnskyddsärenden, dvs. omhändertaganden av barn och ungdomar på grund av missförhållanden i hemmet eller eget destruktivt beteende.

Utgångspunkten under seminariet är en jämförelse mellan domstolsprövningen i det svenska systemet med prövning i ”allmänna” förvaltningsdomstolar och systemet i den australiensiska delstaten Victoria, där prövningen av omhändertaganden av barn sker i speciella barndomstolar. Det övergripande syftet är att diskutera rättsliga frågor som behöver analyseras vidare för att kunna ta ställning till huruvida specialiserade barnskyddsdomstolar bör etableras i Sverige, och i så fall, vilken roll och funktion sådana domstolar bör ha. Genom att jämföra dessa olika system framträder övergripande rättsliga frågor med stor betydelse för systemens legitimitet. Dessa frågor rör delvis aspekter av mer specifik betydelse i barnskyddsprocessen – exempelvis rätten till rättvis rättegång ur ett barnperspektiv, betydelsen av principen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals samt även frågor kopplat till kravet på fullgott beslutsunderlag. Därutöver framträder mer övergripande frågor angående domstolars roll och processens funktion i en rättsstat, vilket inkluderar frågeställningar angående maktförhållande mellan politik, juridik och experter. Seminariet tar sin utgångspunkt i artikeln Leviner, P., Domstolens funktion i LVU-ärenden – behov av specialiserade barndomstolar?, Nordisk socialrättslig tidskrift, Nr. 5–6, 2012.

Onsdag 15 maj kl. 16.00–17.30
I Juridicums lunchrum, plan 7, C-huset, Södra husen Frescati
Efter seminariet bjuds på lättare förtäring.
Anmälan till anna.bergmark@juridicum.su.se senast den 10 maj.