I lagrådsremissen lämnas förslag som krävs för att delar av ett rambeslut om verkställighet av utevarodomar ska kunna genomföras.

Rambeslutet ändrar fem andra redan antagna rambeslut som reglerar det straffrättsliga samarbetet mellan EU:s medlemsstater, bland annat arresteringsorderrambeslutet. Dessa fem rambeslut reglerar på olika sätt när en medlemsstat ska erkänna och verkställa en annan stats utevarodom. Avsikten med rambeslutet om verkställighet av utevarodomar är att skapa en så likartad reglering som möjligt eftersom det har visat sig vara ett hinder för det rättsliga samarbetet att frågan inte är konsekvent reglerad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2014.

Lagrådsremissen