Många företag inom finanssektorn arbetar inte tillräckligt kvalificerat med att bedöma riskerna för penningtvätt och terrorism. Det konstaterar Finansinspektionen, FI, i en rapport. FI har bland annat hittat brister i företags riskbedömningar och utformningen av åtgärder för kundkännedom och deras arbete att granska misstänkta transaktioner. En majoritet av företagen anser dock att de uppfyller kraven på riskhantering, enligt rapporrten.

Slutsatserna i rapporten kommer att användas för att utforma framtidens arbete. Myndighetens undersökningar kommer bland annat att inriktas på just företagens riskbedömningar och hur de hanterar kunder, verkliga huvudmän och transaktioner som är förknippade med en hög risk för penningtvätt och terroristfinansiering.

Reglerna om förhindrande av penningtvätt och terrorism omfattar också advokatbyråer. Tillsynen av advokatbyråer sköts dock inte av Finansinspektionen, utan av Advokatsamfundet.

Till rapporten.