Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar Malmö tingsrätts fällande dom för grovt skattebrott, eftersom den dömde mannen påförts skattetillägg. Skattetillägget hade, enligt hovrätten straffrättslig karaktär. Att utöver skattetillägget döma för skattebrott skulle därför strida mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning, den så kallade ne bis in idem-principen.

Malmö tingsrätt dömde i mars förra året mannen för grovt skattebrott till 120 timmars samhällstjänst och näringsförbud för att han undanhållit skatt. I sitt överklagande pekade mannen och hans advokat på att den dömde också påförts skattetillägg för samma undanhållande. Domen för skattebrott innebar därmed att mannen straffades dubbelt, vilket strider mot såväl Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning i artikel 4 punkt 1 i det sjunde tilläggsprotokollet, som artikel 50 i EU-stadgan.

Hovrätten resonerar kring innebörden av förbudet mot dubbelbestraffning. Domstolen fastslår i sitt beslut, med utgångspunkt från EU-domstolens nyare praxis, att skattetillägget i detta fall hade straffrättslig karaktär, och att det därmed innebar dubbelbestraffning att döma mannen för skattebrott. Åtalet ogillas därför.

Hovrättens över Skåne och Blekinge beslut den 11 april 2013 i mål nr B 985-12