Propositionen, som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv från 2009, föreslår ett straffrättsligt ansvar för arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige. Straffbestämmelsen omfattar både uppsåtligt och oaktsamt handlande. Oavsett om straffrättsligt ansvar utkrävs ska den som anställer utlänningar som inte får vistas i Sverige betala en särskild avgift. Den som anställer ska också kunna dels bli av med rätt till offentliga stöd, bidrag och förmåner under fem år, dels bli återbetalningsskyldig för sådant stöd om det kommit honom eller henne till del i upp till tolv månader innan brottet kom till polisens kännedom.

Vidare föreslås i propositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet, en lagstadgad rätt för utlänningar som saknat rätt att vistas i Sverige, att erhålla lön och annan ersättning för utfört arbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Propositionen