I ett demokratiskt samhälle är tillgång till kompetenta tolkar en förutsättning för korrekt juridisk hantering. Men i dag finns inga krav på att tolkar och översättare i domstolarna ska vara auktoriserade. Det skriver Ann Cederberg, chef för myndigheten Språkrådet, i en debattartikel på DN debatt i dag den 20 augusti.

Ett krav på att tolkar och översättare i domstolarna ska vara auktoriserade skulle på ett enkelt sätt öka rättssäkerheten, enligt Ann Cederberg. Hon hänvisar också till Språkrådets nyligen utkomna bok Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning, där forskare, tolkar och översättare beskriver situationen i Sverige och i EU-sammanhang.

Ann Cederbergs debattartikel på DN debatt

I propositionen 2012/13:132 Tolkning och översättning i brottmål, som kom den 26 mars i år, föreslår regeringen att kompetenskraven ska skärpas för tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter. Om möjligt ska alltid en auktoriserad tolk eller översättare anlitas, enligt förslaget, som genomför ett EU-direktiv och som föreslås träda i kraft den 1 oktober.

Tolkning och översättning i brottmål (prop. 2012/13:132)

I sitt remissvar betonade Advokatsamfundet särskilt att det är viktigt att de ekonomiska villkoren för tolkuppdrag förbättras, för att öka förutsättningarna för att fler vill bli auktoriserade rättstolkar.

Advokatsamfundets remissvar över betänkandet Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)