Regeringen avser att driva igenom sitt hårt kritiserade förslag till förändringar av de så kallade 3:12-reglerna till stora delar. Det uppger Dagens industri. Enligt tidningen kommer höstbudgeten att innehålla förändringar av reglerna som till större delen överensstämmer med det förslag som regeringen presenterade i maj.

Di skriver att Finansdepartementet står fast vid ett kapitalandelskrav på 4 procent. Endast det höjda löneuttagskravet kan komma att sänkas något jämfört med det tidigare förslaget.

De flesta av remissinstanserna var mycket negativa till regeringens förslag när det presenterades under våren. Lagrådet riktade ovanligt skarp kritik mot förslaget, kritiserade beredningen, avstyrkte att det skulle läggas till grund för lagstiftning och uttalade bland annat att konsekvenserna av de ”oklara” förslagen i lagrådsremissen var närmast omöjliga att överblicka.

Men enligt Di:s källor planerar regeringen alltså att inte ta hänsyn till kritiken, utan tänker ändå driva igenom förslaget.

I artikeln i Di redovisas också uppgifter om att regeringen har tagit fram nya beräkningar av förslagets ekonomiska konsekvenser för staten, efter Lagrådets kritik. De nya beräkningarna visar att förändringarna av 3:12-reglerna kan medföra en stor ekonomisk förlust för staten genom minskade skatteintäkter, på grund av företagens möjliga reaktioner på lagändringen. Enligt Finansdepartementets ursprungliga beräkningar skulle förslaget ha neutral effekt på statens finanser. En eventuell effekt av förändringarna skulle till exempel kunna vara att större företag styckas, för att kravet på en kapitalandel på 4 procent ska kringgås.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skrev i en twitterkommentar till Di:s rapportering att det är ansvarslöst och leder till politikerförakt att finansminister Anders Borg driver igenom förändringarna av 3:12-reglerna trots allvarlig kritik och förödande konsekvenser.
Anne Rambergs twitterinlägg