Regeringen vill höja straffen för mord med högt straffvärde som idag inte leder till livstids fängelse. Förslaget presenteras idag i en departementspromemoria. 

Ett syfte med förslaget är att användningen av livstids fängelse ska öka väsentligt och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det kan förutses dömas ut i en majoritet av fallen.

Förslaget innebär bland annat att förhållanden som tidigare i princip endast beaktats i skärpande riktning vid straffmätningen av det tidsbestämda straffet istället kommer att tala för ett livstidsstraff.

Omständigheter som bör tala för livstids fängelse är exempelvis
• att brottet riktats mot en närstående,
• att brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret, till exempel offrets barn,
• att gärningen har varit särskilt hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för brottsoffret,
• att brottet har föregåtts av noggrann planering eller har präglats av särskild förslagenhet,
• att brottsoffret har befunnit sig i en skyddslös ställning,
• att brottet har utförts i offrets hem,
• att mordet har begåtts i samband med brott i vinningssyfte,
• att gärningsmännen har varit i numerärt överläge,
• att brottet har inneburit ett angrepp på någon i dennes tjänsteutövning, och
• att brottet har syftat till att främja eller dölja annan brottslighet.

För ett livstidsstraff talar också, som tidigare, att det varit fråga om flerfaldig brottslighet eller återfall.

Som en effekt av förslaget höjs straffnivån även för de mord som inte leder till fängelse på livstid.

Straffet för terroristbrott som begås genom mord ska vara detsamma som för mord.

Promemorian kommer nu att skickas ut på remiss. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Ds 2013:55 Skärpt straff för mord