JO riktar kritik mot fängelset Saltviksanstalten utanför Härnösand för anstaltens hantering av domar från förvaltningsrätten och annan myndighetspost som hade skickats till en fånge på anstalten. Den intagne fick visserligen läsa myndighetsposten i ett avskilt utrymme, men hade inte tillgång till den när han var inlåst.

Vid ett tillfälle tog kriminalvårdspersonalen ifrån den intagne en dom från förvaltningsrätten när han var i färd med att skriva av delar av domskälen, i syfte att ”förhindra ett kringgående av innehavsprövningen”.

JO har tidigare uttalat att behovet för Kriminalvården att begränsa intagnas innehav av förvaltningsrättsliga domar i allmänhet torde vara begränsat, och att det naturligtvis är av särskild vikt att intagna inte utan godtagbara skäl begränsas i tillgången till material som de anser att de behöver för att kunna ta till vara sina rättigheter som intagna i anstalt (JO 4/10 2006, dnr 4201-2005).

JO konstaterar nu att den intagne fann det nödvändigt att skriva av delar av domskälen i förvaltningsrättens dom – som ett led i överklagandet av domen – och att kriminalvårdarna försvårade hans möjligheter att ta till vara sin rätt att få domen överprövad genom att ta domen ifrån honom. ”Att en anstalt på sådant sätt inskränker en intagens grundläggande rättigheter, är inte acceptabelt”, skriver JO i sitt beslut.

JO kritiserar också anstalten för att kriminalvårdspersonal felaktigt har öppnat myndighetspost avsedd för den intagne.

JO:s beslut den 6 december 2013, dnr 4465-2012, 5061-2012 och 5239-2012