Advokatsamfundet har yttrat sig över Justitiedepartementets promemoria Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64).

I huvudsak har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian, utan framför bara några påpekanden och reflektioner.

Advokatsamfundet anser att det finns fog för att låta civilanställda i vissa fall få utföra polisuppgifter, men bara om man kan bibehålla omdöme och kompetens. Brottsutredningsverksamheten måste förbli effektiv och rättssäker genom förändringarna, framhåller samfundet i remissvaret.

När det gäller förslaget att låta civil personal leda förundersökningar och hålla förhör i större utsträckning är det viktigt att beakta kompetens- och rättssäkerhetsaspekter, skriver Advokatsamfundet.

Enligt Advokatsamfundets uppfattning kan kvalificerade civilanställda – med exempelvis en juridisk utbildning – vara minst lika duktiga på att hålla förhör som poliser. Det har också visat sig tydligt i utredningar om ekonomisk brottslighet.  Advokatsamfundet understryker att det inte får innebära att kvaliteten och effektiviteten på utredningen försämras. Det är en viktig rättssäkerhetsfråga att brottsutredningar präglas av kompetens, objektivitet och lyhördhet för den misstänktes lagstadgade rättigheter, särskilt när det är fråga om allvarliga brottsmisstankar och frihetsberövanden.

Advokatsamfundets hela remissyttrande över promemorian