– Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort mänskligt lidande, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Därför har regeringen föreslagit ändringar i straffbestämmelserna när det gäller grov fridskränkning samt grov kvinnofridskränkning. Straffminimum föreslås bli höjt från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader. Dessutom föreslår regeringen i remissen till lagrådet att fridskränkningsbrotten ska omfatta fler typer av brott än vad de gjort tidigare. Förutom brott mot liv och hälsa, mot frihet och frid samt sexualbrott ska skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud ingå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagrådsremissen