En tidsbegränsad vapenamnesti införs i Sverige under tiden mars–maj 2013. Regeringen utfärdade  i dag den 31 januari beslut om att utfärda en ny lag om vapenamnestin, sedan riksdagen antog lagen i går.

Amnestin innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet, om han eller hon lämnar in egendomen till polisen under perioden mars–maj 2013. En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Den som lämnar in egendomen har rätt att vara anonym. Polisen får inte göra några efterforskningar om innehavet. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in tillfaller som huvudregel staten och förstörs.

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Två tidsbegränsade vapenamnestier har tidigare genomförts i Sverige. Den första genomfördes 1993, då cirka 17 000 skjutvapen och 15 ton ammunition lämnades in till polisen. Vid den andra vapenamnestin 2007 lämnades mer än 13 000 skjutvapen och 14 ton ammunition in.

Fakta om vapenamnestin

I dag den 31 januari har också Utredningen om skärpningar i vapenlagstiftningen lämnat sitt betänkande Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) till justitieminister Beatrice Ask. Den särskilda utredaren, Polishögskolans rektor Doris Högne Rydheim, föreslår att lagstiftningen om vapen ska skärpas på ett antal punkter:

  • Straffmaximum för grovt vapenbrott höjs. Straffskalan för grovt vapenbrott delas upp i dels grovt vapenbrott med straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, dels synnerligen grovt vapenbrott med straffskalan fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.
  • Tillstånd att inneha helautomatiska vapen får endast ges till erkända vapensamlare.
  • Tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte får inte ges för vapen som kan laddas med mer än sex patroner.
  • Vapenmagasin ska jämställas med skjutvapen när vapenlagen tillämpas. Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning ska få inneha magasin till vapnet utan särskilt tillstånd.
  • Det ska införas ett nytt system för prövning av föreningar för jakt eller målskytte. Prövningen ska göras i två led: dels i ett auktorisationsförfarande, dels i tillståndsärendet.
  • Intyg över aktivitet och skjutskicklighet ska lämnas av styrelsen i en auktoriserad förening eller i en ansluten förening.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7)