Erfarenheterna av domstolens aktörer är mestadels positiva, men många saknar praktisk information om rättsprocessen. Det visar en stor studie om bemötandet i domstolen, som nyligen publicerats av Brottsförebyggande rådet, Brå. 

De intervjuade personern i studien har mestadels positiva upplevelser av rättens aktörer. Några har dock uppfattat ombud som aggressiva och otrevliga. En del intervjupersoner uppger också att de upplevt nämndemännen som oengagerade och ointresserade.

Trots mestadels gott bemötande har många svårt att förstå fullt ut vad som händer under rättegången. Hälften av de intervjuade upplever att de inte förstått allt som sades under förhandlingarna. De önskar att ett mindre formellt språk används, med enklare ord. Nästan hälften tyckte också att de inte hade fått tillräckligt med praktisk information om vad som skulle hända i rätten. 

Brå-rapporten bygger på tidigare svenska undersökningar som har genomförts vid olika tings- och hovrätter med totalt cirka 800 intervjuer med vittnen, målsägare och tilltalade. Dessutom har Brå intervjuat icke-professionella brukare vid Södertörns tingsrätt och Förvaltningsrätten i Stockholm samt ett antal domare, advokater och åklagare. 

Läs mer och ladda ner rapporten på Brå:s webbplats.