Domstolsverket arbetar både på kort och på lång sikt för att förstärka Sveriges Domstolars möjligheter att rekrytera den personal man vill ha. En del i den långsiktiga satsningen är att Domstolsverket nu skapar fler utbildningsplatser för fiskaler vid hovrätterna och kammarrätterna. Antalet platser ökas från 158 till 201, en ökning med en tredjedel. Utbildningsplatserna kan sökas av dem som genomgått notarieutbildningen.

Samtidigt utökas också möjligheterna för advokater, åklagare och andra kvalificerade jurister att på prov få arbeta som domare, så kallad extern adjunktion. Syftet är att locka dem att sedan söka anställning som ordinarie domare i Sveriges Domstolar. Under 2013 avsätts 23 miljoner kronor för extern adjunktion i hovrätt och kammarrätt. Detta är en fördubbling jämfört med förra året. Framöver kommer förslag att lämnas in till justitiedepartementet angående adjunktion även till tingsrätter och förvaltningsrätter.