Hovrätten beslutade att rättshjälpen skulle upphöra, men Högsta domstolen anser att det finns skäl för att rättshjälpen ska få fortsätta för en man som låg i skadeståndstvist med Trafikverket. Därför beviljar HD ytterligare rättshjälp med högst 30 timmar retroaktivt.

Detta trots att 100-timmarsgränsen i 15§ rättshjälpslagen är passerad med råge då ytterligare 40 timmar rättshjälp redan beviljats. Men HD konstaterar i sitt beslut att ”av förarbetena framgår att möjligheten att överskrida 100-timmarsgränsen är avsedd att tillämpas i ett fåtal undantagsfall”.

Domstolen skriver att utrymmet för att låta rättshjälpen fortsätta efter 100 timmar, särskilt med tanke på de redan beviljade 40 timmarna, är mycket begränsat, men konstaterar att det föreligger särskilda omständigheter i det aktuella fallet. De skäl HD anger är bland annat att tvisten har stor betydelse för personens framtida försörjning samt att Trafikverket är en ekonomiskt överlägsen part och att tvisten är komplicerad med ”till viss del internationell prägel”.

De ytterligare 30 timmarna får enligt HD ”täcka arbete som lagts ned före Högsta domstolens beslut”.

HD:s beslut