Efter en dom från EU-domstolen meddelar Högsta domstolen idag den 20 mars prövningstillstånd rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg även får dömas för skattebrott.

EU-domstolen slog tidigare i år fast i en dom att påföljdsfrågor vid oriktiga uppgifter avseende mervärdesskatt omfattas av unionsrätten. Domstolen meddelade att om en oriktig deklarationsuppgift avseende mervärdesskatt har medfört skattetillägg så får den skattskyldige inte dömas för skattebrott om skattetillägget har straffrättslig karaktär.

I det mål som HD nu tar upp till prövning är frågan om åtalen, som handlar om underlåtenhet att betala mervärdes- samt inkomstskatt, ska avvisas på grund av beslut om skattetillägg. HD har beslutat att frågan avgörs i plenum.