Regeringens förslag om ny kameraövervakningslag syftar till att balansera intresset av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att skydda den personliga integriteten.

Utgångspunkten är även fortsättningsvis att det ska krävas tillstånd på de platser där allmänheten har tillträde som gator och torg. Tillstånd ska ges om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset. Nytt är att det uttryckligen anges att vikt ska fästas vid om syftet är avslöja eller utreda brott samt om teknik som främjar skyddet av den personliga integriteten används. Med den nya lagen vill regeringen skapa större utrymme för kameraövervakning som inte kräver tillstånd. Detta kan vara till exempel i butiker, tunnelbanan och parkeringshus där endast en anmälan om övervakning ska räcka.

För att integritetsskyddet ska stärkas införs en skadeståndsbestämmelse som ger enskilda rätt till ersättning när lagen överträds. Även sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material stärks.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Propositionen