Ända sedan Sverige tillträdde barnkonventionen 1990 har frågan om huruvida den ska gälla som svensk lag förts fram från olika håll. Argument som brukar anföras är bland annat att konventionens bestämmelser skulle kunna tillämpas direkt av svenska myndigheter och domstolar. Hittills har regeringen inte bedömt det som lämpligt att inkorporera internationella konventioner, förutom Europakonventionen.

Nu har regeringen valt att tillsätta Anita Wickström, som är domarutbildad jurist och direktör för Revisorsnämnden, att utreda hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen. Anita Wickström ska även analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen.

Om det finns tydliga avvikelser vid rättstillämpningen i förhållande till barnkonventionen ska utredaren lämna förslag till kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen. Detta ska utgöra underlag för regeringen i det fortsatta arbetet med att anpassa svensk lagstiftning i förhållande till konventionen, men också för andra åtgärder.

Frågan om inkorporering av barnkonventionen har bland annat väckts av socialutskottet.

Anita Wickström har tidigare varit sakkunnig i Barnkommittén som mellan 1996 och 1997 såg över frågan om införlivande av barnkonventionen i svensk rätt.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015.

Kommittédirektiv