– Högsta domstolen har i ett avgörande från 2004 slagit fast att det utgör ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person har samlag utan kondom, även om den hivsmittade står under behandling. Sedan 2004 har kunskapen om hiv och det vetenskapliga stödet när det gäller att bedöma risken att smittas av hiv vid behandling med bromsmediciner ökat. Det finns därför skäl för Högsta domstolen att klarlägga om rättsläget har förändrats när det gäller om oskyddade samlag vid hivsmitta innebär ett oacceptabelt risktagande som kan medföra straffansvar, säger riksåklagare Anders Perklev.

Av detta skäl har riksåklagaren den 25 november överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma mannen för framkallande av fara för annan, skriver Åklagarmyndigheten.

Bakgrunden i målet är att en hivsmittad man åtalades för framkallande av fara för annan efter att ha haft oskyddade samlag med fyra målsägande vid flera tillfällen. Han använde inte kondom vid samlagen och han talade inte om för kvinnorna att han var hivsmittad. Ingen av målsägandena smittades av hiv. Den tilltalade dömdes av tingsrätten för framkallande av fara för annan till fängelse i ett år. Hovrätten ogillade åtalet eftersom risken att kvinnorna skulle smittas av hiv bedömdes vara försvinnande liten. Någon konkret fara för smittöverföring ansågs därför inte ha funnits.