– På flera håll i världen pågår väpnade konflikter och andra typer av oroligheter som medför att människor utsätts för svåra kränkningar. Det är viktigt att sådana ytterst allvarliga brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser kan utredas och lagföras, säger justitieminister Beatrice Ask i regeringens pressmeddelande.

Förslaget innebär bland annat följande: 

  • Det införs ett nytt brott; brott mot mänskligheten. Straffansvaret omfattar vissa allvarliga gärningar som till exempel dödande, allvarliga sexuella övergrepp eller tortyr om en sådan gärning utgör, eller ingår som ett led i, ett omfattande eller systematiskt angrepp på civilbefolkning. Straffet föreslås vara fängelse i lägst fyra och högst arton år eller livstid.
  • Det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med folkmordskonventionen.
  • Det införs nya bestämmelser om krigsförbrytelser. Dessa ersätter folkrättsbrottet och innebär en viss utvidgning i förhållande till gällande rätt, särskilt när det gäller krigsförbrytelser som begås i interna konflikter. Samtidigt höjs maxstraffet för brott av normalgraden från fyra till sex års fängelse.
  • Vidare införs bestämmelser om förmans ansvar som bland annat innebär att en militär eller civil förman ska anses som gärningsman om han eller hon inte vidtagit de åtgärder som varit möjliga för att hindra att nu aktuella brott begås av underlydande.
  • Svensk domstol föreslås ha behörighet att döma över dessa brott, oavsett var de begås eller av vem (universell jurisdiktion).
  • Har brottet begåtts utom riket behövs normalt ett åtalsförordnande. Regeringen kommer att se över reglerna om åtalsförordnande i syfte att beslut om sådant som utgångspunkt ska fattas av den myndighet som regeringen utser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.