Finland bröt inte mot artikel 8 i Europakonventionen om rätt till skydd för korrespondens, när ett fängelse vägrade vidarebefordra e-postmeddelanden till en fånge från hans advokat. Europadomstolen avvisar fångens klagomål.

Fången hade klagat på att fängelset vägrade vidarebefordra juridisk korrespondens till honom, som hans advokat hade skickat till fängelset officiella e-postadress. Men Europadomstolen avvisar klagomålet, eftersom advokaten omedelbart hade informerats om att e-posten inte skulle vidarebefordras och advokaten och klienten kunde kommunicera via telefon, brev eller personliga besök. Domstolen noterade också att finländsk lag inte kan garantera konfidentialiteten mellan advokat och klient vid e-postkorrespondens, och att fängelset därför hade ett verkligt skäl att inte vidarebefordra meddelandet.

Europadomstolens beslut den 10 september 2013 i målet Helander mot Finland, ansökan nr 10410/10