Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat sin praxis och funnit att Europakonventionen hindrar att Skatteverket beslutar om skattetillägg, om åtal för skattebrott har väckts för samma oriktiga uppgifter som skattetillägget gäller. Det beslöt HFD i ett pleniavgörande den 29 oktober.

Högsta domstolen (HD) fann i sitt pleniavgörande den 11 juni (NJA 2013 s. 502) att det svenska systemet med kombinationen skattetillägg och påföljd för skattebrott enligt skattebrottslagen i två olika förfaranden mot en och samma person är oförenligt med artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll. Enligt tilläggsprotokollet har man rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning), när förfarandena grundas på samma oriktiga uppgifter (ne bis in idem).

I sin dom den 29 oktober 2013 (mål nr 658–660-13) instämmer HFD i HD:s bedömning att de dubbla förfarandena strider mot tilläggsprotokollet. Därmed finns det alltså finns skäl att ändra HFD:s praxis. När ett skatterättsligt förfarande hindrar ett efterföljande brottmålsförfarande som rör samma gärning, fann HD att det finns hinder mot åtal för skattebrott när Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg. Det saknar betydelse att beslutet kan komma att överklagas.

HFD konstaterar i sin dom att samma princip bör vara vägledande när ordningen mellan de båda förfarandena är den omvända. Från det att åtal väcks bör det alltså finnas hinder mot att besluta om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 658–660-13