Sekreteraren i föreningen Rättstolkarna framförde den 22 maj 2013 klagomål mot Förvaltningsrätten i Stockholm. En­ligt anmälan vägrar domstolen konsekvent att lämna ut handlingar till tolkar inför förhandlingar. Sedan anmälan kompletterats har framkommit att tolkar i föreningen upplever att det finns liknande problem även vid andra dom­stol­ar i landet.

Justitiekanslern skriver i sitt beslut den 23 oktober (diarienummer 3535-13-21) att de uttalanden som gjordes i JK:s tidigare beslut den 14 november 2008 modifieras i någon mån: ”Det är således inte möjligt att göra några gene­rella ut­taland­en om vilka hand­lingar en tolk ska få del av före en för­hand­ling eller på vilk­et sätt så­dana hand­lingar bör förmedlas till tolken. Det är ytterst domstolens ansvar att förhandlingen kan genom­föras på ett sådant sätt att också den som behöver hjälp av tolk garanteras rätten till en rättvis rättegång. Domstolen bör därför så långt det är möjligt till­mötes­gå en tolks begäran om att före för­handlingen få ta del av relevanta handlingar i mål­et."

 

Justitiekanslerns beslut (diarienummer 3535-13-21)