Nu ska åklagare granska samtliga fall där personer dömts enligt skattebrottslagen och där domen kan stå i strid med förbudet mot dubbla förfaranden i skatteärenden. Det har Riksåklagaren beslutat. Granskningen omfattar cirka 2 000 domar och beslut, och där förutsättningar finns ska åklagaren ansöka om resning till förmån för den dömde. 

Det var i somras som Högsta domstolen, HD, beslutade att den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två olika förfaranden mot en och samma person inte var förenlig med Europarätten. Det betyder att en person som påförts skattetillägg inte också får dömas för skattebrott för samma fel. 

HD har därefter beslutat att detta ska gälla också för tidigare domar om dessa har meddelats efter den 10 februari 2009 – då Europadomstolen ändrade sin tolkning av den enskildes skydd mot dubbelbestraffning.

Riksåklagaren tillsatte i juni en särskild grupp av åklagare, med uppdrag att granska de domar där den dömde avtjänade fängelsestraff eller skulle påbörja avtjänandet. Gruppen har gått igenom 170 domar, och funnit att det finns skäl för resning i ungefär en tredejedel av fallen.

Riksåklagaren har nu beslutat att åklagare ska gå igenom samtliga ärenden där personer lagförts eller straffats för brott enligt skattebrottslagen efter den 10 februari 2009. I de ärenden där åklagaren bedömer att det finns förutsättningar för resning ska åklagaren ansöka om resning till förmån för den dömde, om denne samtycker till det och inte själv har ansökt om resning.

Ungefär 2 000 ärenden kommer att omfattas av denna granskning. I dessa ärenden ingår även strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

Läs Riksåklagarens beslut.