Regeringen har idag överlämnat en lagrådsremiss om vissa ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område. Syftet med förslagen är att ge enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen och ett ökat skydd för den personliga integriteten.

I lagrådsremissen föreslås att  brottsbalkens krav på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning ska tas bort. Allmän åklagare och Justitiekanslern kommer därmed att i högre grad kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet. Lagrådsremissen innehåller även ett förslag om att målsäganden ska kunna slippa betala motpartens rättegångskostnader i ett tryck- eller yttrandefrihetsmål när målsägandens talan har ogillats men han eller hon har haft särskild anledning att få sin sak prövad.

Idag kan Sverige i princip inte delta i det internationella rättsliga samarbetet när ett förfarande omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Genom de föreslagna förändringarna utökas möjligheten till sådant samarbete i vissa situationer där kopplingen till Sverige är svag. I detta syfte föreslås att skrifter och tekniska upptagningar inte ska anses utgivna i Sverige - och därmed omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen - endast på den grunden att de har skickats härifrån till enskilda mottagare i utlandet och alltså inte spritts i Sverige.

Grundlagsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och övriga lagändringar den 1 juli 2014.

Till lagrådsremissen.