Sten Heckscher, före detta ordföranden i Högsta Förvaltningsdomstolen, kommer till sin hjälp vid genomförandet av analysen ha professor Iain Cameron, som är expert på internationell rätt och mänskliga rättigheter. Analysen ska presenteras om sex veckor.

Utredaren ska föreslå de ändringar som han finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten samt, om resultatet av analysen visar på brister i förhållande till unionsrätten, för att leva upp till unionsrättens krav. Denna del av uppdraget ska presenteras senast den 1 oktober.

– Det är bra att justitieministern numera inser behovet av en snabb analys. Sten Heckscher och Ian Cameron har tillsammans gedigen kunskap på området. Det är min förhoppning att de för den demokratiska rättsstaten angelägna integritetsskyddsintressena vinner fullt beaktande, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

EU-domstolen meddelade i dom den 8 april att det så kallade datalagringsdirektivet är ogiltigt. Domstolen uttalade sig däremot inte om nationella bestämmelsers förenlighet med unionsrätten.

EU-domstolens dom har lett till osäkerhet om vad som gäller för de svenska reglerna om lagring av trafikuppgifter. Flera leverantörer har meddelat att man inte avser att fortsätta lagra uppgifter. Brottsbekämpande myndigheter har lyft fram att avsaknaden av lagrade trafikuppgifter får negativa konsekvenser för deras verksamhet.