Sveriges advokatsamfund har skrivit ett brev till riksdagens konstitutionsutskott. I brevet fäster Advokatsamfundet utskottets uppmärksamhet på att regeringen har underlåtit att tillsätta integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelsedomstolen enligt vad som föreskrivs i lagen om försvarsunderrättelsedomstol.

Enligt lagen ska regeringen förordna integritetsskyddsombud, som ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen, för minst fyra år. Integritetsskyddsombuden ska vara, eller ha varit, advokat eller ha varit ordinarie domare. Det är Advokatsamfundet och Domarnämnden som nominerar lämpliga personer till integritetsskyddsombud. Enligt tidigare praxis sedan Försvarsunderrättelsedomstolen inrättades har Advokatsamfundet och Domarnämnden nominerat tre personer var. Regeringen har förordnat de personer som har nominerats.

Förordnandena för de personer som tidigare har varit integritetsombud löpte ut den 30 november 2013 och, för en person, den 28 februari 2014.  Advokatsamfundet och Domarnämnden fick en skrivelse från regeringen den 3 oktober 2013 med förfrågan om nominering av sex kandidater. Advokatsamfundet och Domarnämnden nominerade efter samråd sex personer. Men bara de personer som Domarnämnden nominerade utsågs till ombud. Regeringen har ännu inte förordnat de tre nya kandidater som Advokatsamfundet nominerade. Därmed saknas sedan den 1 december 2013 tre integritetsskyddsombud.

Advokatsamfundets konstaterar i skrivelsen att Försvarsdepartementet har berett ärendet i strid med lagen.

Advokatsamfundets brev till konstitutionsutskottet