Den enskilda har enligt lagen om belastningsregister rätt att på begäran få ta del av samtliga uppgifter i registret om sig själv. Som huvudregel bör mycket känsliga uppgifter, enligt Datainspektionens allmänna råd, skickas med rekommenderat brev. Ett alternativ är att sökanden personligen, mot uppvisande av legitimation, hämtar ut begärda utdrag på närmaste polisstation.

I maj förra året granskade Datainspektionen hur den uppgiftsansvarige, det vill säga Polismyndigheten, hanterar begäran från enskilda om utdrag ur belastningsregistret. Datainspektionens granskning visar att polisen använder vanlig B-post för att skicka utdrag som innehåller mycket känsliga uppgifter.

Datainspektionen förelägger nu Polismyndigheten att upphöra med att skicka ut utdrag ur belastningsregistret som innehåller mycket känslig information med B-post till den sökandes folkbokföringsadress.

I sitt beslut skriver inspektionen ”Att skicka sådana personuppgifter i en vanlig postförsändelse, med B-post, är ur ett säkerhetsperspektiv som huvudregel inte ett godtagbart sätt. Ett sådant förfarande bör föregås av en bedömning att uppgifterna i det aktuella utdraget inte är av mycket känslig karaktär”.

Polismyndigheten har efterfrågat vilken information i ett utdrag ur belastningsregistret som ska klassas som mycket känslig. Datainspektionen anser att allvarlig brottslighet riktad mot en person såsom grova våldsbrott (grov misshandel, grova rån, mord och dråp) samt allvarliga sexualbrott som huvudregel får anses utgöra mycket känsliga uppgifter. Dessutom anser inspektionen att den omständigheten att det handlar om uppgifter om brott som riktar sig mot barn eller andra särskilt skyddsvärda personer talar för att det är fråga om särskilt känsliga uppgifter.

 

Läs Datainspektionens beslut: