Skiljeförfarandeutredningens har lämnat sitt betänkande Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37).

Utredningen har gjort en översyn av skiljeförfarandelagen i syfte att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande. En del i det är att anpassa lagen ytterligare till internationell standard på området.

Utredningen har dessutom lämnat förslag på hur klanderprocessen i hovrätten kan bli mer effektiv och hur onödiga och parallella domstolsprocesser kan undvikas. Utredningen föreslår att engelska ska kunna användas av vittnen och parter vid klanderprocess i domstol, för att underlätta för internationella aktörer som deltar i skiljeförfaranden i Sverige.

Skiljeförfarandeutredningen har letts av Högsta domstolens tidigare ordförande Johan Munck. De advokater som har ingått som experter i utredningen är Kaj Hobér och Claes Lundblad.

Claes Lundblad har lämnat ett särskilt yttrande om klanderfristens längd, där han förespråkar att klanderfristen bör förkortas till 30 dagar i stället för 3 månader.

Här är utredningens huvudsakliga förslag:

Skiljeförfarandet

 • Begreppet ”platsen” ersätts av ”säte”.
 • Skiljenämnden åläggs att följa parternas val av tillämplig materiell rätt. I brist på partsöverenskommelse ska skiljenämnden bestämma materiell rätt med beaktande av de rättsregler som tvisten har närmast anknytning till. Skiljedom får grundas på skälighet och billighet endast om parterna uttryckligen har bestämt det.
 • Skiljenämnden får bestämma om en säkerhetsåtgärd genom särskild skiljedom om parterna har enats om det i skiljeavtalet.
 • Om parterna är överens får en avskrivning betecknas som beslut.
 • Efter det att ett skiljeförfarande har påkallats får fastställelsetalan om skiljenämndens behörighet inte väckas annat än av en konsument. Skiljenämndens beslut under förfarandet om sin behörighet får överklagas till Svea hovrätt.

Klanderprocessen m.m.

 • Tidsfristen för klander förblir tre månader, om parterna inte har enats om en kortare frist.
 • Svea hovrätt ska alltid vara forum vid klander- och ändringstalan.
 • Reglerna om ogiltighet upphävs. Ordre public-regeln blir en ny klandergrund. Talan får väckas vid tingsrätt när det gäller frågan om en handling har verkan som skiljedom.
 • Klandermålen ska handläggas enligt de regler som gäller för klagan över domvilla. Förhandling ska alltid hållas om part begär det.
 • Vid överklagandet ska ventilen vara kvar men det införs ett krav på prövningstillstånd i HD.
 • Engelska kan vara rättegångsspråk i klandermål.
 • En avvisning ska kunna angripas med stöd av 36 § endast när beslutet grundats på att skiljenämnden har funnit sig sakna behörighet.
 • Förbudet mot att hålla inne en skiljedom i avvaktan på ersättning upphävs. Talan ska inte få föras mot ett ersättningsbeslut som har bestämts av ett skiljedomsinstitut och som inte har gjorts exigibelt.

Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)