I dag den 28 augusti lämnade regeringen Sveriges nya strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism till riksdagen.

Den nya nationella strategin mot terrorism ska vara plattformen för Sveriges långsiktiga arbete med terrorismbekämpning i både nationella och internationella sammanhang.

I strategin framgår hur regeringen anser att arbetet mot terrorism ska bedrivas och hur det kan effektiviseras. Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat begås. Arbetet delas in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra.

Särskilt fokus ligger på området förebygga. Åtgärderna på det området syftar till att motverka ”radikalisering” och rekrytering till extremist- och terroristgrupper, och att påverka individers avsikt att begå eller stödja terroristbrottslighet. På så sätt ska man kunna minska basen för rekrytering till terrorism.

Området förhindra handlar om att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terroristattentat.

Området försvåra handlar om att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet för terroristattentat. Om ett terroristattentat ändå genomförs måste samhället också kunna hantera konsekvenserna av det.

En viktig utgångspunkt för regeringen är att grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer ska säkerställas vid alla insatser för att bekämpa terrorism.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman behöver Sverige skärpt vapenlagstiftning. Säpos samarbete med FRA och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten behöver också underlättas, samtidigt som möjligheten för den nationella insatsstyrkan att ta hjälp från insatsstyrkor i Sveriges grannländer behöver öppnas.

Syftet med strategin är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. I strategin betonas vikten av samverkan och en tydlig uppföljning av det arbete som görs.

Regeringen har uppdragit åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att införliva strategin i deras dagliga verksamhet. Strategin ska följas av andra uppdrag och styrande åtgärder till myndigheter så att strategin blir en tydlig del av deras verksamhet.

Skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism

Regeringsbeslut (Ju2015/06311/PO): Uppdrag till Polismyndigheten att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism

Regeringsbeslut (Ju2015/06312/PO): Uppdrag till Säkerhetspolisen att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism