Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället. Däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen.

Det berättar Brås utredare Sven Granath, som arbetar med en rapport om utvecklingen av det dödliga våldet.

Enligt Brås undersökningar finns inga indikationer på att våldet blir mer utbrett. Brås befolkningsundersökningar och skolundersökningar visar tvärt om en nedgång i deltagande och utsatthet för våld över längre tid, och att något färre personer utsätts för våld än för några år sedan. För det dödliga våldet är minskningen tydlig. Under de senaste tjugo åren har det minskat med mer än en fjärdedel i förhållande till befolkningsmängden.

Men utvecklingen kan se olika ut i olika delar av landet. I vissa delar av storstäderna kan utvecklingen mycket väl vara negativ, medan landet i stort följer en annan trend.

Våldets karaktär förändras med tiden. Vissa typer av våld blir vanligare, andra blir ovanligare. De senaste tio åren har till exempel uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen ökat. Samtidigt minskar annat, mer alkoholrelaterat, våld. 

Läs mer