En advokat i Umeå begärde ersättning för utlägg avseende utskrifter av förundersökningsprotokoll. Hovrätten nekade advokaten ersättning för utskrifterna.

Försvararen och den tilltalade har rätt att ta del av en skriftlig avskrift av förundersökningen. I november 2013 skickade tingsrätten förundersökningen till den berörda advokaten med e-post. Advokaten skrev då ut ett exemplar till sig och ett till sin klient.  Enligt advokaten var det mest praktiskt att han själv skrev ut protokollet i två exemplar för att sedan få ersättning för detta, i stället för att han efter att fått förundersökningen i digital form skulle begära att få skriftliga kopior av förundersökningen skickade till sig.

Enligt advokaten sänder tingsrätten i allt större utsträckning ut förundersökningen per e-post. Han konstaterar att tingsrätten verkar förespråka att ombuden såväl som de tilltalade ska ha möjlighet att ta del av och även hantera protokollen elektroniskt. Men en sådan ordning är, enligt advokaten, svår att genomföra i praktiken – särskilt i mål med omfattande förundersökningsmaterial där det finns behov av att kunna göra markeringar i texten. Han konstaterar också att alla misstänkta inte har tillgång till dator och internet. Som skäl för att prövningstillstånd skulle beviljas angav advokaten även att det saknas vägledande praxis för vad som gäller i frågan om offentlig försvarare som skriver ut förundersökningsprotokoll på det sätt som skedde i målet. Advokaten angav också att frågan om ersättning för utskrifter hanteras olika vid olika domstolar.

Hovrätten skriver i sin dom att advokaten inte erhöll det slutliga förundersökningsprotokollet från åklagare eller polis innan åtal väcktes, vilket normalt sker. Hovrätten skriver vidare att försvararen redan var förordnad när åtal väcktes och att tingsrätten därför kan utgå från att försvararen via polis eller åklagare har fått ta del av förundersökningsprotokollet. I ett sådant läge finns det inte skäl för tingsrätten att skicka en papperskopia till försvararen utan att en särskild begäran om detta framställs. Någon sådan begäran hade försvararen inte gjort. Eftersom försvararen inte hade uttömt de möjligheter som funnits att få en kostnadsfri avskrift fastställde hovrätten tingsrättens beslut.

Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i frågan om hur ersättning för utskrifter av förundersökningsmaterial ska beräknas.

 

Mål nr Ö 3531-14