En advokat började arbeta med ett ärende innan ansökan om rättshjälp getts in till tingsrätten. Ansökan om rättshjälp skickades in först efter att klientens försäkringsbolag hade meddelat att ärendet inte omfattades av rättsskydd.

Advokaten hävdade att det arbete som hade utförts innan rättshjälpsansökan skickats in hade varit brådskande. Tingsrätten och hovrätten ansåg inte att så var fallet och advokaten fick inte ut det arvode som han begärde. Högsta domsstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet. (HD:s mål Ö 5072-14)