Genom en EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder ska skyddsbehövande kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt mellan EU:s medlemsstater. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till kompletterande bestämmelser till EU-förordningen.

Förordningen kompletterar EU-direktivet om den europeiska skyddsordern som reglerar ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i straffrättsliga frågor. EU-direktivet och EU-förordningen bildar tillsammans ett system för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder inom EU. Skyddsbehövande som vill ta med sig en svensk skyddsåtgärd till en annan medlemsstat kommer i framtiden att kunna använda sig av det straffrättsliga EU-direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

Prop. 2014/15:51 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder